Fujita

 

Fujita Kogaku - Japan

'FUJITA' cameras (1)